Kémény Kft.

minden, ami kémény

Adatkezelési tájékoztató

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.kemenykft.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Herczeg László, (a továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el tekintettel arra, hogy a Szolgáltató számára kiemelt cél és egyben elkötelezettség a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme. A weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.

I. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ/ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Herczeg László. A Szolgáltató székhelye: 2336 Dunavarsány, Csermely köz 1. A Szolgáltató bankszámlaszáma: 11742180-20080547. A Szolgáltató telefonos elérhetősége: +36 30 3110660, +36 20 952 6884. E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.,

A Szolgáltató adószáma: 14219311-2-13

II.FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -kezeléséhez;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is -adatok feldolgozását végzi;

III.ADATKEZELÉS

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal –így különösen az Info törvénnyel –összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. 2011. évi CXII. törvény -az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) –a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);2013. évi V. törvény –a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény –a számvitelről (Számv. tv.);

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználók számára átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek.

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók.

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: -Ajánlatkéréskor, szolgáltatás megrendelésekor megadott adatok: név, e-mail cím, telefonszám, cégnév és adószám, anyja neve, születési dátuma, szolgáltatás helye (címe), szolgáltatás típusa. A honlap látogató ajánlatkéréskor, megrendeléskor, panaszügyintézéskor önkéntesen adja meg a fenti adatokat, azért, hogy Szolgáltató válasz e-mailben, vagy telefonon, vagy írásban tájékoztassa a Felhasználót, ajánlatot adjon, vagy visszaigazolja rendelést. A megfelelő chatbot bepipálása után hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére reklám célú hírleveleket küldjön, adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat. -Hírlevélre történő feliratkozáskor megadott adatok: név, e-mail cím. A www.kemenykft.hu weboldal hírlevelére történő feliratkozáskor a Felhasználó önkéntesen adja meg adatait, amik tárolásra kerülnek, abból a célból, hogy havonta maximum 4-8 alkalommal reklám célú hírleveleket továbbítson a Kémény és Tüzeléstechnikai Kft székhelyéről. Hozzájárul, hogy adatait kezelje, melyről bármikor leiratkozhat.

Cookiek-k (sütik)

A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k. Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

V. AZ ADATKEZELÉSCÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatás nyújtása, annak megrendelése, ennek keretében különösen: a Felhasználó megrendelése, ajánlatkérése, panaszkivizsgálása, kapcsolat felvétele, hírlevélre való feliratkozása, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése; hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki, harmadik félnek nem továbbítja, kivéve a kötelezően előírt adatszolgáltatás. (Pl. tanúsítvány, műszaki vizsgálat, tervfelülvizsgálat, felszólító levél, figyelemfelhívó levél, statisztikai adatlap, számlatömb.)

VI. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

A Szolgáltató a személyes adatokat, azok törléséig kezeli. A Felhasználó az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai módosítását vagy törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha azok hiányosak, nem valós adatokat tartalmaznak. A Felhasználó tiltakozhat, személyes adatainak kezelése ellen az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre küldött elektronikus levél útján. A Felhasználó kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Az Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Szolgáltató ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt törvény írja elő. A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét. A Szolgáltató a törvényben meghatározott, kötelezően megadott személyes adatokat 8 évig őrzi meg. (Például: tanúsítvány, nyilatkozat, számlatömb.) A Felhasználó tájékoztatást kérhet Szolgáltatótól, személyes adatai kezeléséről a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címről. Szolgáltató ezt köteles 8 munkanapon belül megadni.

VII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót a használók tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítsa.

VIII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető a Szolgáltató, Herczeg László az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelemmel az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet:

A személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem miatti konkrét panasz személyes ügyfélfogadás keretében történő bejelentéséhez időpont kérelmezésére:

a.) az Eüsztv.-ben szabályozott elektronikus úton,

b.) írásban, eredeti aláírással ellátva, postai úton a Hatóság levelezési címén,

c.) telefonon, ügyfélszolgálati napokon, ügyfélszolgálati időben hétfőtől - csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 14.00 óra között a +36/1 391-1400, a +36/30 683-5969 vagy a +36/30 549-6838 telefonszámokon, valamint

d.) Hatóság elektronikus levelezési címén, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen van lehetőség.

Beadványok személyes benyújtása

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett ügyfelek beadványaikat személyesen a Hatóság nyitvatartási idejében, hétfőtől - csütörtökig 8:00 és 17:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra között, előzetes időpont egyeztetése nélkül is benyújthatják.

(2021. 07. 22.-ei adat, a hatóság web-es tájékoztatójából:) A Hatóság a koronavírus (Covid-19) járványügyi helyzet stabilizálódását követően is igyekszik minimalizálni az ügyfelekre és a Hatóság munkatársaira ható kockázatokat, azonban jelen helyzetben is kiemelt szerepe van az egyének felelős magatartásának.

Erre tekintettel a Hatóság kéri, hogy az épületbe történő belépés, valamint a személyes ügyfélfogadás során minden ügyfél szíveskedjen orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje, valamint saját írószert magával hozni, továbbá a Hatóság bejárata előtt kihelyezett fertőtlenítőszert használni.

A fentiekkel kapcsolatosan a Hatóság kéri az ügyfelek szíves megértését és együttműködését.

 

Kéményseprő jó szerencsét kívánunk!

Üdvözlettel:
Kémény és Tüzeléstechnikai Kft munkatársai!